دستگاه‌های مختصات

by حمید

در این فایل روابط مربوط به دستگاه‌های مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی آورده شده است.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 8 and 8.