دستگاه‌های مختصات

by مدیر

در این فایل روابط مربوط به دستگاه‌های مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی آورده شده است.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 3 plus 5.