دستگاه‌های مختصات

توسط حمید

در این فایل روابط مربوط به دستگاه‌های مختصات کارتزین، استوانه‌ای و کروی آورده شده است.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 8 and 4?