تمرینات فصل های بار الکتریکی و میدان الکتریکی - تابستان ۱۳۹۰

توسط حمید

یک شنبه 2 مرداد 1390

تمرینات فصل اول بار الکتریکی  و فصل دوم میدان الکتریکی برای تمرین آماده می باشد. فایل pdf  را دانلود کرده و مسائل مربوطه را حل نمایید. مسائل انتخاب شده ساده می باشد بنابراین برای تمرین بیشتر به کتاب مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس هالیدی و تمرینات ترم‌های گذشته در این وب‌سایت مراجعه نماییدو

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 6 plus 5.