فیزیک الکتریسته و مغناطیس

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات و مسائل فصل خازن ها

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

سوالات میان ترم فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل پتانسیل الکتریکی باید تا هفته آینده تحویل شوند.

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

تمرینات فصل دوم (24 کتاب) قانون گاوس

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

این نرم افزار ساده برای شبیه سازی میدان های الکتریکی می باشد که شما می توانید با ایجاد بارهای مختلف الکتریکی مثبت و منفی خطوط بار را رسم نمایید.