تمرینات سری دوم فیزیک پیش - پاییز ۱۳۹۱

by حمید

یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱

تمرینات سری دوم فیزیک پیش - آبان ۱۳۹۱

مهلت تحویل این سری تمرینات تا ۱۳ آذر می‌باشد.

جواب این تمرینات باید در کاغذ A4 تحویل داده شود.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 8 and 1.