چند مثال (با راه حل) از حرکت شناسی یک بعدی - تابستان ۱۳۹۱

by حمید

شنبه ۷ امرداد ۱۳۹۱

این چند تمرین به علت کمبود وقت در ترم تابستان ارائه گردیده است

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 8 and 7?