تمرینات فصل اول - قوانین نیوتن

by مدیر

چهارشنبه 19 آبان 1389

این فایل شامل 10 مسئله می باشد که حداکثر باید تا یک هفته و به طور کامل و صحیح در ورقه های A4 تحویل داده شوند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 7 plus 2.