تمرینات سری اول فیزیک حرارت - دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک - پاییز ۱۳۹۰

by مدیر

سه شنبه 28 آذر 1390

تمرینات سری اول فیزیک حرارت - دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک - پاییز 1390 

تحویل حل این مسائل اجباری می باشد. حداکثر مهلت تا آخرین جلسه می باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 1 plus 1.