تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز ۱۳۹۰

by حمید

یک شنبه 4 دی 1390

تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز 1390

تحویل پاسخ نیمی از تمرینات تا هفته آینده الزامی می باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 8 and 7?