تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز ۱۳۹۰

توسط حمید

یک شنبه 4 دی 1390

تمرینات سری دوم فیزیک حرارت - نظریه جنبشی گازها - پاییز 1390

تحویل پاسخ نیمی از تمرینات تا هفته آینده الزامی می باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 9 and 4.