سوالات و پاسخ امتحان میانترم فیزیک حرارت - پاییز ۱۳۹۰

توسط حمید

دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰

سوالات و حل امتحان میانترم فیزیک حرارت پاییز ۱۳۹۰

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 2 and 8?