سوالات میان‌ترم الکترومغناطیس مهندسی - زمستان ۱۳۹۵

توسط حمید

دانشجویان عزیز،

لطفا به سوالات میان‌ترم پاسخ داده و تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 2 and 2?