سوالات امتحان میان ترم الکترومغناطیس - بهار ۱۳۹۴

توسط حمید

پاسخ به حداقل ۸ مساله الزامی است.

پاسخ‌ها باید در برگه‌های A4 تحویل داده شوند.

تاریخ تحویل:‌ ۶ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه‌ها

دیدگاه توسط احمد |

توروخدا جواباشو برام بفرستيد

Add a comment

What is the sum of 7 and 2?