تمرینات سری دوم فیزیک الکتریسیته فصل قانون گاوس، پتانسیل و خازن - تابستان ۱۳۹۰

by مدیر

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات سری دو شامل فصل قانون گاوس، پتانسیل الکتریکی و خازن‌ها می‌باشد. شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ برای تحویل پاسخ‌ها فرصت دارید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 5 and 1.