تمرینات فصل ۲۳ - قانون گاوس

by مدیر

سه شنبه 18 آبان 1389

لطفا این تمرینات را حداکثر تا یک هفته به صورت حل شده تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 9 and 6?