تمرینات فصل ۲۳ - قانون گاوس

توسط حمید

سه شنبه 18 آبان 1389

لطفا این تمرینات را حداکثر تا یک هفته به صورت حل شده تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 6 plus 1.