سوالات میان‌ترم فیزیک الکتریسیته و مغناطیس - پاییز ۱۳۹۳

by حمید

دانشجویان عزیز دقت فرمایند که سوالات دو سری می‌باشند که یکی برای گروه رشته‌ی کامپیوتر و یک برای گروه رشته برق می‌باشد. پاسخ سوالات باید در برگه‌های A4 به صورت تمیز و مرتب تحویل شود.

مهلت تحویل ۲۹ آذر ۱۳۹۳ می‌باشد و بعد از اآن به هیچ عنوان تحویل نخواهد شد. حداکثر نمره این سوالات ۴ نمره است.

 

 

 

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 5 and 8?