نرم افزار شبیه سازی میدان های الکتریکی

توسط حمید

سه شنبه 20 مهر 1389

این نرم افزار ساده برای شبیه سازی میدان های الکتریکی می باشد که شما می توانید با ایجاد بارهای مختلف الکتریکی مثبت و منفی خطوط بار را رسم نمایید. این نرم افزار قابلیت های دیگری نیز دارا می باشد مانند رسم خطوط هم پتانسیل که در فصل های آینده به آن خواهیم پرداخت. سعی نمایید شرایط مختلف قرار گیری بارها و نحوه ایجاد میدان را با این نرم افزار آزمایش نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 3 and 9.