تمرینات سری دوم فیزیک پیش - حرکت یک بعدی و بردارها - تابستان ۱۳۹۰

توسط حمید

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات فصل دوم حرکت یک بعدی و بردارها در این سری ارائه شده است شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ فرصت دارید تا تمامی تمرینات و پروژه را تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 9 and 3.