تمرینات سری دوم فیزیک پیش - حرکت یک بعدی و بردارها - تابستان ۱۳۹۰

by حمید

جمعه ۲۱ مرداد ۱۳۹۰

تمرینات فصل دوم حرکت یک بعدی و بردارها در این سری ارائه شده است شما تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ فرصت دارید تا تمامی تمرینات و پروژه را تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 5 plus 8.