تمرینات و مسائل فصل اول - فیزیک و اندازه گیری - پاییز ۱۳۸۹

توسط Hamid Peywasti

دوشنبه 20 مهرماه 1389

هفت مسئله از فصل اول کتاب فیزیک هالیدی انتخاب شده است. دانشجویان یک هفته فرصت دارند تا جواب های خود را در کاغذ A4 به صورت مرتب تحویل دهند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 5 and 4.