حل تمرینات و مسائل فصل اول و دوم - پاییز ۱۳۸۹

by حمید

چهارشنبه 9 دی 1389

تمرینات و مسائل فصل اول و دوم توسط آقای شهریاری حل شده اند. که می توانید استفاده نمایید در صورتی که اشکالی مشاهده نمودید به صورت نظر ارائه نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 5 and 2?