سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

by حمید

دانشجویان عزیز

لطفا پاسخ‌های خود را در ورق‌های A4 به صورت تمیز و مرتب تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 3 plus 3.