سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

توسط (دیدگاه‌ها: 0)

دانشجویان عزیز

لطفا پاسخ‌های خود را در ورق‌های A4 به صورت تمیز و مرتب تحویل نمایید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

لطفا جمع 5 و 3 را محاسبه نمایید.