سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

(دیدگاه‌ها: 0)

دانشجویان عزیز

لطفا پاسخ‌های خود را در ورق‌های A4 به صورت تمیز و مرتب تحویل نمایید.

بازگشت

دیدگاه‌ها

افزودن یک دیدگاه

جمع 9 و 6 برابر است با؟