سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

by مدیر

دانشجویان عزیز

لطفا پاسخ‌های خود را در ورق‌های A4 به صورت تمیز و مرتب تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 7 and 1.