سوالات میان‌ترم فیزیک پیش - زمستان ۱۳۹۵

توسط Hamid Peywasti

دانشجویان عزیز

لطفا پاسخ‌های خود را در ورق‌های A4 به صورت تمیز و مرتب تحویل نمایید.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 9 plus 3.