تمرینات سری اول فیزیک مکانیک – قوانین حرکت - پاییز ۱۳۹۰

توسط حمید

شنبه 5 آذر 1390

این تمرینات مربوط به فصل اول قوانین حرکت می باشد. دانشجویان باید جواب تمرینات را تا هفته بعد تحویل نمایند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 1 and 6?