تمرینات سری پنجم

توسط Hamid Peywasti

تمرینات مربوط به فصل های کار و انرژی، پایستگی انرژی و سینماتیک دورانی که می بایستی حداکاثر تا 26 خرداد تحویل داده شوند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 9 and 9?