تمرینات سری پنجم

by حمید

تمرینات مربوط به فصل های کار و انرژی، پایستگی انرژی و سینماتیک دورانی که می بایستی حداکاثر تا 26 خرداد تحویل داده شوند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 1 and 5?