تمرینات فصل قوانین حرکت نیوتنی

توسط Hamid Peywasti

تمرینات فصل قوانین حرکت نیوتنی

این تمرینات برای دو کلاس فیزیک عمومی و فیزیک مکانیک می باشد. مهلت ارائه تمرینات یک هفته می باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 6 and 6?