تمرینات فصل قوانین حرکت نیوتنی

by مدیر

تمرینات فصل قوانین حرکت نیوتنی

این تمرینات برای دو کلاس فیزیک عمومی و فیزیک مکانیک می باشد. مهلت ارائه تمرینات یک هفته می باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 3 and 3.