حل مسائل فیزیک عمومی فصل اول

by حمید

پنج مسئله سری اول را برایتان حل کردم. برای مسئله آخر راه حل دیگری نیز وجود دارد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 8 and 6.