تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

توسط Hamid Peywasti

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

فصل دوم نظریه جنبشی گازها

 

دانشجویان دقت کنند که به همراه داشتن ماشین حساب سر جلسه امتحان پایان ترم برای پاسخ دادن به مسايل نیاز می‌باشد.

دیدگاه‌ها

Add a comment

What is the sum of 5 and 9?