جزوه خازن - الکترومغناطیس مهندسی

by مدیر

جزوه‌ی مربوط به بخش خازن برگفته از کتاب الکترومغناطیس مهندسی (هیت)

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please add 7 and 3.