جزوه خازن - الکترومغناطیس مهندسی

توسط حمید

جزوه‌ی مربوط به بخش خازن برگفته از کتاب الکترومغناطیس مهندسی (هیت)

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 1 plus 5.