مسائل فصل سوم بردارها - پاییز ۱۳۸۹

توسط حمید

دوشنبه 29 اذر 1389

این مسائل باید تا دو هفته آینده حل و تحویل داده شوند. دو مسئله اول سوال تشریحی می باشند.

دیدگاه‌ها

Add a comment

Please calculate 1 plus 3.