فیزیک حرارت و ترمودینامیک

توسط حمید

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک حرارت - تابستان ۱۳۹۶

سؤالات امتحان پایان‌ترم فیزیک حرارت - تابستان ۱۳۹۶

Read more …

توسط حمید

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت - بهار ۱۳۹۵

سوالات پایان ترم فیزیک حرارت خرداد ۱۳۹۵

Read more …

توسط حمید

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

Read more …

توسط حمید

پاسخ تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - بهار ۱۳۹۵

حل تمرینات فیزیک حرارت - سری اول - خرداد ۱۳۹۵

Read more …

توسط حمید

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - بهار ۱۳۹۵

تمرینات فیزیک حرارت - سری دوم - خرداد ۱۳۹۵

Read more …